Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, (pro forma) facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen PLANT SELECT NV, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 93, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.851.205 (hierna “Verkoper”) en een natuurlijke- of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de “Klant” genoemd), behoudens indien hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij Verkoper erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. Er kan slechts afgeweken worden van deze Algemene Voorwaarden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper en zulke afwijkingen hebben enkel betrekking op de betreffende overeenkomst, onverminderd de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle andere overeenkomsten tussen de partijen. Verkoper behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper gedaan, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Door schriftelijke (order)bevestiging van Verkoper (hieronder eveneens begrepen per e-mail) komt een overeenkomst tot stand.
2.2. In het geval van daghandel, komt de overeenkomst tussen de Verkoper en Klant pas tot stand na schriftelijke (order)bevestiging (hieronder eveneens begrepen per e-mail) of na goedkeuring van de transportopdracht door de Verkoper. Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op zulke overeenkomsten in het kader van daghandel.
2.3. De gewichten, afmetingen, capaciteiten, kleuren en overige gegevens, die zijn opgenomen in catalogi, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en op websites en/of (handels)platformen zijn benaderend bedoeld. De plantmaten zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.
2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van Verkoper ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.5. Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij Verkoper een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.
2.6. Elke vraag tot wijziging of aanvulling van de bestelling dient schriftelijk door de Klant te worden gedaan en dient steeds door de Verkoper schriftelijk bevestigd en aanvaard te worden.

3. Prijzen

3.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen groothandelprijzen, uitgedrukt in euro en exclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief transportkosten (in voorkomend geval), verzekeringskosten, verpakkingskosten, uitvoermodaliteiten, transactiekosten en andere kosten en heffingen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding. Eventuele bijzondere extra kosten die betrekking hebben op de import en/of inklaring van door Verkoper aan de Klant te leveren zaken of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zijn niet in de prijs begrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs te verbeteren in geval van materiële fout. Ingeval de Verkoper een prijslijst hanteert, behoudt zij zich het recht voor om deze op elk ogenblik aan te passen. De nieuwe prijzen zijn onmiddellijk van toepassing op bestellingen die worden geplaatst na het tijdstip van publicatie van de nieuwe prijslijst. Prijzen kunnen variëren in functie van de minimale bestelhoeveelheden, schaarste op de markt, weersomstandigheden e.d.m.
3.2. De in de (order)bevestiging door Verkoper weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de (order)bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. In geval van prijswijziging tussen de datum van de (order)bevestiging en de datum van levering, zal de prijs toepasselijk op het ogenblik van de (order)bevestiging verschuldigd zijn, behoudens in het geval dat de prijswijziging het gevolg is van objectieve redenen, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in de kostenstructuur van de Verkoper, devaluatie of pariteitswijziging van de Euro. In geval van prijsverhoging van meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte stellen binnen vijf (5) werkdagen na de prijswijziging en heeft de Klant de mogelijkheid om af te zien van de bestelling binnen acht (8) kalenderdagen voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

4. Betaling

4.1. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van Verkoper betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Verkoper binnen één (1) maand na de factuurdatum. Behoudens andersluidende overeenkomst kan de Koper ten aanzien van de Verkoper geen enkele vorm van korting inroepen, noch kan de Klant enige vordering op de Verkoper verrekenen met de door de Verkoper in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.
4.2. Verkoper heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde zaken per deellevering te factureren. De Verkoper heeft het recht om op eender welk tijdstip te factureren, ook bij wijze van voorschotfacturen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zal de Verkoper in het geval van vooruitbetalingen 100% van de prijs factureren bij de totstandkoming van de overeenkomst (met name bij de aanvaarde bestelling) Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Verkoper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor Verkoper voortvloeiende schade.
4.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na verzending ervan betwist worden, worden als aanvaard beschouwd.
4.4. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer en onder de referte zoals vermeld op de factuur, of via Debet/Maestro-kaart indien de Klant de factuur betaalt bij afhaling van de goederen bij de Verkoper.
4.5. Verkoper is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de Klant inverband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan Verkoper verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
4.6. Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 4.1) worden alle jegens de Klantopenstaande bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden zijn die werden bedongen. In geval van laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, is de Klant van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. De interest wordt berekend van dag tot dag.
4.7. In geval van laattijdige betaling is de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 75,00 EUR, om onder meer de invorderingskosten die de Verkoper oploopt, te dekken.
4.8. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

5. Ontbinding en beëindiging

5.1. Indien de Klant enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is Verkoper gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan Verkoper verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
5.2. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.
5.3. In geval van ontbinding is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR en behoudens het recht van Verkoper om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen.

6. Reservaties

6.1. De Klant kan enkel een reservatie plaatsen voor grotere plantenpartijen mits akkoord van de Verkoper en mits het respecteren van de afgesproken afhaalperiode, zoals aangegeven door de Verkoper. In het geval van een reservatie wordt steeds een orderbevestiging opgemaakt door de Verkoper die als verkoopovereenkomst zal gelden, behoudens anders overeengekomen tussen de partijen door middel van een afzonderlijke, door beide partijen ondertekende, verkoopovereenkomst.
6.2. In geval van annulering van de reservatie door de Klant, zijn volgende voorwaarden van toepassing:a) Indien een reservatie slechts akkoord verklaard is door middel van een orderbevestiging vanwege de Verkoper, zal een forfaitaire kost van 75 euro aangerekend worden bij annulatie;b) Indien een reservatie overeengekomen is bij ondertekende verkoopovereenkomst, heeft de Verkoper recht op een schadevergoeding die forfaitair overeengekomen wordt in de tussen de partijen gesloten verkoopovereenkomst;c) In beide gevallen zal, bovenop de forfaitaire vergoeding; volgend percentage van de orderwaarde aangerekend worden:(i) Annulatie vanaf drie (3) maanden voor de afgesproken afnamedatum: 20% van de orderwaarde;(ii) Annulatie vanaf een (1) maand voor de afgesproken afnamedatum : 30% van de orderwaarde;(iii) Annulatie vanaf een (1) week voor de afgesproken afnamedatum : 50% van de orderwaarde.

7. Overmacht

7.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is Verkoper niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
7.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van Verkoper of haar leveranciers of onderaannemers zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Verkoper of haar toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, droogte, hoge temperaturen, zure regen, ziekten, infecties en schimmels aan planten, plagen, technisch falen van machines of systemen, personeelsgebrek, brand of overstroming, epidemie, pandemie waaronder begrepen maar niet beperkt tot het Covid-19 virus en haar varianten, overheidsbevel, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, misgewas, vorstschade, sabotage en vernielingen door derden, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Verkoper als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen de toeleveringsbedrijven van Verkoper.
7.3. Indien Verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van de goederen afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Levering

8.1. Levering vindt plaats volgens de geldende ICC INCOTERM (2020) ‘Ex Works’ (locatie van de kwekerij). Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht van Verkoper om de overeenkomst te ontbinden.
8.2. Goederen gelden als geleverd, zodra Verkoper de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de goederen bij Verkoper of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van de Klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering draagt de Klant alle risico’s verbonden aan de geleverde zaken.
8.3. Indien niettegenstaande artikel 8.1 uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Verkoper het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten conform de geldende tarieven van de Verkoper, als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. In dat geval staat de Klant ook zelf in voor het lossen van de goederen, tenzij schriftelijk anders vermeld.
8.4. Indien partijen overeenkomen dat het lossen van de goederen of lading door Verkoper dient te gebeuren, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de leveringsplaats vlot toegankelijk is en dat bij de levering personen aanwezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde Verkoper in de mogelijkheid te stellen om de goederen te lossen. Alleszins kan Verkoper slechts gehouden zijn om te leveren op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming van deze verplichting heeft Verkoper steeds het recht om te weigeren de levering uit te voeren. In dat geval zal Verkoper gerechtigd zijn op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, daarin begrepen de verplaatsingskosten en de werkuren, onverminderd artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
8.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Verkoper steeds naar best vermogen gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de beschikbaarheid van de goederen. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door Verkoper zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn. De Klant erkent dat de bestel- en leveringstermijnen afhankelijk zijn van het betreffende seizoen, de betreffende productgroep en de afleverlocatie en in onderling overleg afgestemd zullen worden.
8.6. Indien de leveringstermijn of de plaats van levering of de omstandigheden bij de levering wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant dienaangaande foutieve informatie heeft verstrekt, heeft Verkoper in voorkomend geval recht op betaling van de desbetreffende bijkomende kosten.

9. Garantie

9.1. Indien door de Verkoper (of door de leverancier van de Verkoper) aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke aan een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving, kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
9.2. Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal Verkoper de geleverde goederen – naar keuze van Verkoper – indien mogelijk herstellen dan wel vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Verkoper de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan Verkoper.
9.3. Alle garantieverplichtingen van Verkoper vervallen indien de door de Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig omgaan met de goederen (waaronder eveneens begrepen vallen of stoten van de goederen en een foutieve bewaring of opslag zonder de bewaarcondities te respecteren, waarbij de Klant wordt geacht een gespecialiseerde koper te zijn die met kennis van zaken tot aankoop overgaat) of beheer van de goederen door de Klant, zijn aangestelden of derden of, (ii) van een wijziging van de geleverde goederen door de Klant, zijn aangestelden of derden waarmee Verkoper niet heeft ingestemd of (iii) van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, omgevingsomstandigheden zoals droogte, vochtigheid, hitte of lage temperaturen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Verkoper verbindt zich ertoe de overeenkomst naar best vermogen uit te voeren.
10.2. Verkoper kan, behoudens haar eigen opzet, zware fout of die van haar aangestelde of niet-uitvoering van haar essentiële verbintenissen uit de overeenkomst met de Klant, niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het omgaan met – en de eventuele gevolgen die de Klant, een derde of hun goederen oplopen door – de geleverde goederen. De verkoop wordt en blijft geplaatst op order en op risico van de Klant, dewelke aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen, overtredingen, correcte bewaring, etc. De Klant is tevens aansprakelijk voor en zal, in voorkomend geval, Verkoper vrijwaren voor alle schade veroorzaakt door de goederen na levering, behoudens toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Verkoper.
10.3. Verkoper is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer : verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).
10.4. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot maximaal de prijs die door de Klant voor de goederen betaald werd.

11. Klachten

11.1. De Klant is verplicht om de goederen onmiddellijk bij aflevering te keuren of te doen keuren. Hieronder wordt begrepen dat de Klant grondig en nauwkeurig dient te (laten) onderzoeken of de goederen in alle opzichten beantwoorden aan de overeenkomst, meer in het bijzonder of de juiste producten zijn geleverd, de kwantiteit van de producten juist is (hoeveelheid, aantal, gewicht, grootte), de (niet-) conformiteit en de toestand van de geleverde goederen. Klachten hierover dienen op straffe van verval onmiddellijk na deze keuring schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming op de bestelbon of de vrachtbrief.
11.2. Klachten over verborgen gebreken (ook deze gedekt door de waarborg van de Verkoper, welke waarborg rechtstreeks tegenover de Klant bedongen werd), dewelke zich manifesteren binnen de drie maanden na de levering van de goederen, dienen, op straffe van verval, uiterlijk acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven en vergezeld van verduidelijkende foto’s, aan Verkoper te worden gemeld. Na deze termijn is elke klacht in elk geval onontvankelijk. Eventuele doorverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van Verkoper teniet. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Verkoper op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren voor wat betreft niet-geprotesteerde (gedeeltelijke) leveringen. Indien de klacht gegrond is, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in elk geval beperkt tot maximaal de prijs die door de Klant voor de goederen betaald werd.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Verkoper te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van Verkoper zolang de Klant enige vordering van Verkoper, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet heeft voldaan.
12.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
12.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
12.4. Telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, onder meer doch niet beperkt tot het geval waarin de Klant failliet wordt verklaard of een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de goederen, zal de Klant deze derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van Verkoper. De Klant zal Verkoper hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.
12.5. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort schiet of Verkoper goede grond heeft om te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde (koper) of houder – dat, op eerste verzoek van Verkoper, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van Verkoper, indien Verkoper daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan Verkoper een mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden. Na terugneming zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met Verkoper was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Verkoper uit de terugneming voortvloeien.

13. Intellectuele Eigendom

13.1. De Verkoper is en blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de goederen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot alle ingeschreven en niet-ingeschreven rechten van alle intellectuele eigendom waar ook ter wereld, inclusief maar niet beperkt tot kwekersrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle kwekersrechtelijk beschermde soorten van de Verkoper en van anderen, zoals vermeld in de catalogus), auteursrechten, merkrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de merken ‘Bamboo Select’ en ‘Ilex Select’), octrooirechten, rechten op niet geoctrooieerde know-how, tekening- en modelrechten, handelsnaamrechten, alsook, indien van toepassing, het recht tot het doen van aanvragen tot inschrijving van deze rechten. De Klant verbindt zich er toe de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te allen tijde te respecteren. Dit houdt onder meer in dat de Klant er zich van onthoudt – en zorgt dat de met hem gelieerde partijen er zich van onthouden – de geleverde goederen te (laten) vermeerderen en/of, snoeihout of andere plantendelen, in de handel te (laten) brengen of over te (laten) dragen.
13.2. Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, in het bijzonder het kwekersrecht of het verbod tot vermeerdering zoals hoger omschreven, geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, van een forfaitaire som ten bedrage van vijfduizend (5000) euro per inbreuk, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere aantoonbare schade te vorderen van de Klant en/of derden. De forfaitaire som is onafhankelijk van eventuele gevolgen inzake overeenkomsten of contracten met betrekking tot het kwekersrecht van de betreffende soort.
13.3. De Klant verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht van de Verkoper en vrijwaart de Verkoper integraal voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper die door de Klant op een al dan niet onrechtmatige wijze worden gebruikt.

14. Leeggoed

14.1. HOUTEN FUST
14.1.1. Palletboxen en pallets worden enkel teruggenomen indien ze ONBESCHADIGD, LEEG en FRANCO aangeboden worden bij de Verkoper in Rijkevorsel, conform volgende voorwaarden:
14.1.1.1. Terugname is mogelijk tot maximaal drie (3) maanden na het afhalen van uw bestelling, mits voorafgaand contact met onze binnendienst verkoop voor controle van uw saldo;
14.1.1.2. Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer de Klant een negatief saldo heeft (negatief = afgenomen aantal is groter dan terug gebracht aantal). Een positief saldo wordt niet geregistreerd en niet terugbetaald;14.1.1.3. Enkel palletboxen en pallets van gelijkaardige kwaliteit aan onze afleverkwaliteit worden teruggenomen.
14.1.2. Bij het binnenbrengen van minderwaardige fust behoudt de Verkoper zich het recht voor om kosten aan te rekenen voor het verwerken en afvoeren van de minderwaardige fust als afval.
14.1.3. Fust met een ISPM-15 certificaat of andere exclusieve eigenschappen wordt niet teruggenomen, tenzij aan de geldende tarieven voor regulier fust.

14.2. CC FUST
14.2.1. CC-karren worden onmiddellijk omgeruild of via een officiële CC-administratie verwerkt.
14.2.2. Indien de Klant de CC karren niet tijdig terugzendt naar de Verkoper volgens de door de Verkoper opgegeven termijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de kosten daarvan in rekening te brengen en eventuele verder in verband geleden schade, zoals huurkosten, te verhalen op de Klant.
14.2.3. Bij beschadiging of verlies van meermalig en/of duurzaam verpakkingsmateriaal, is Klant gehouden aan Verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden, alsmede de eventuele verder in verband hiermee door Verkoper geleden schade, zoals extra huurkosten of aankoopwaarde.
14.2.4. Alle discussies in verband met kwaliteit van CC-karren en hun bijbehorende platen worden beslecht op basis van de algemene kwaliteitsinstructie van de CC-Centrale.

15. Splitsbaarheid

15.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht. In geval van een verschil in interpretatie tussen de Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden en de versie in een andere taal, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.
15.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan.15.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen te vervangen door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Alle met Verkoper afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
16.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, is de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout exclusief bevoegd.